Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím.

Formulář ve formátu PDF stahujte zde: Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.timeisnow.cz

Společnost:                              Petra Šlechtická

Se sídlem:                                 Nad Úžlabinou 708/1, 108 00, Praha 10

IČ:                                             75317605

E-mailová adresa:                    info@timeisnow.cz

Telefonní číslo:                         +605 930 104             

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

(*) Doplňte údaje.

  1. Datum objednání:
  2. Číslo objednávky:
  3. Popis zboží:
  4. Číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněz:
  5. Jméno a příjmení spotřebitele:
  6. Adresa spotřebitele:
  7. Email:
  8. Telefon:

 

Datum:

Podpis:

 

           

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

Ideálne použijte originální balení, včetně všech výplní, ve kterém jste zboží dostali

Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství)

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.